Recovery

Vi beskriver det at arbejde recovery-orienteret på følgende måde:
Når du arbejder recovery-orienteret betyder det, at du har nogle stærke grundlæggende værdier som fundament i dit rehabiliteringsarbejde, og at du kobler disse værdier med metoder, som du ved fremmer et menneskes vej mod bedring. At arbejde recovery-orienteret betyder også, at du arbejder empowerment-orienteret, med et stærkt fokus på, at alle mennesker skal opnå magt over eget liv.

De tre dimensioner af recovery

Det kan være en hjælp at skelne mellem tre dimensioner af recovery: Recovery som begreb, recovery som fænomen og recovery som tilgang.

Begrebet

Begrebet recovery dækker over nogle subjektive definitioner, der tager udgangspunkt i en oplevet proces. Recovery handler ikke om helbredelse eller om at vende tilbage til det, der var, det handler derimod om at komme videre – om at bevæge sig hen imod et selvbillede, hvor man ikke lader sygdommen være en altdominerende del.

Fænomenet

Fænomenet recovery er i modsætning hertil en objektiv definition, som tager udgangspunkt i det, man udefra kan observere og måle. Der arbejdes med to niveauer for recovery – at komme sig socialt og at komme sig helt. At komme sig socialt indebærer, at personen stadig kan fremvise kliniske tegn og symptomer på psykiske lidelser som f.eks. at høre stemmer eller have vrangforestillinger. Men disse symptomer forhindrer ikke personen i at deltage i det sociale liv, f.eks. arbejde, sociale netværk og sociale aktiviteter.


At komme sig helt indebærer derimod et totalt fravær af symptomer. For at blive betragtet som en, der er kommet sig helt, kræves det, at bedringen er af en vis varighed, og at man ikke er tilknyttet nogen form for vedvarende medicinsk behandling.

Tilgangen

Tilgangen recovery dækker over den professionelle indsats i forhold til mennesker, der oplever psykiske forstyrrelser, og skal betragtes som det styrende perspektiv i den psykosociale rehabilitering. Det er ikke en model eller en metode, men indeholder principper og bud på standarder, der understøtter og genopbygger de værdier og faktorer, der er essentielle i en recovery-proces.Vigtige faktorer for recovery

Social inklusion                                                                                                            

betyder, at man arbejder for, at personer får adgang til f.eks. arbejdsmarkedet, uddannelsessystemet, sportsklubber og andre tilbud uden for institutionen. At være en del af det almindelige samfund og udfylde en rolle, der har betydning for andre end en selv, øger muligheden for oplevelsen af, at man lever et nyttigt og værdigt liv.

Håb                                                                                                                                                                                     

er en naturlig del af det at komme sig. I perioder, hvor man selv har svært ved at tro på, at man kan komme sig, skal den professionelle bevare håbet, hvilket kan styrke et positivt syn på fremtiden. Håb handler også om at tro på, at man godt kan komme videre, selvom sygdommen måske altid vil være en del af ens liv.

Empowerment                                                                                                                                                          

betyder ansvarliggørelse: At man bliver støttet i selv at tage styringen over eget liv, med det ansvar, de rettigheder og forpligtelser, der følger med.

Kompetencer   

er viden og redskaber til at tackle og mestre sin sygdom og sit liv.

Socialt netværk og engagement

skal sikre kontakt med familie og venner samt professionelle i det omfang, der er behov for det. Aktiviteter og samvær med andre er vigtigt for de fleste og skal selvfølgelig tage udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov.

Partnerskab             

handler om kommunikation og relationer mellem mennesker. Ligeværdighed og gensidig respekt skal være grundlaget i kontakten mellem brugere, pårørende og professionelle.

Sidst opdateret: 09.06.2018